اولویت های پژوهشی

1- بیماری های حاد و مزمن كلیه (CKD)
 
1-1- مطالعات اپیدمیولوژیك در خصوص شیوع CKD در استان فارس
1-2- مطالعات اپیدمیولوژیك در خصوص عوامل موثر در بروز CKD
1-3- مطالعات اثر تجویز داروهای مختلف بر میزان پروتئینوری
1-4- مطالعات مرتبط با تغییرات فیزیولوژیك (مانندفشار خون) و الكترولیت های خون در دیالیز خونی و صفاقی
1-4-1- مطالعات مرتبط با اثر تجویز Supplement ها در بیماران دیالیزی
1-5- مطالعات مرتبط با كیفیت زندگی در بیماران مبتلا CKD
1-6- مطالعات پاتولوژیك و بررسی ماركرهای سلولی مختلف و اهمیت تشخیص آنها
1-7- مطالعات مرتبط با واكسیناسیون و دیالیز
                          
 
2-        بیماری های انسدادی مجاری ادراری (Obstructive uropathy)
 
2-1- مطالعات اپیدمیولوژیك شیوع سنگ های ادراری و انواع آن
2-2- مطالعات آزمایشگاهی در خصوص سرطان های مجاری ادراری
2-3- مطالعات آزمایشگاهی در خصوص بیماری های مجاری ادراری
 
 
3-        كاربرد طب مكمل در بیماری های كلیه و مجاری ادراری
 
3-1- مطالعات آزمایشگاهی تأثیر داروهای گیاهی از جمله زردچوبه بر عملكرد كلیه
3-2- بررسی تأثیر داروهای گیاهی بر شكایات جمسی بیماران مبتلا بر نارسایی كلیه 
3-3- بررسی اثرات درمانی داروهای گیاهی در بیماری های كلیه
 
 
 
1- Acute and chronic Renal disease (CKD)
 
1-1-Epiemiologic studies in CKD prevalence in fars province
1-2-Epidemiologic study in CKD incidence
1-3-drugs & proteinuria
1-4-supplements & dialysis patients
1-5-quality of life in patients with CKD
1-6-Pathologic study in cell markers & their importance in diagnosis
1-7-Vaccination & Dialysis
2-obstructive Uropathy 
2-1-Epidemiologic study in urinary tract cancers
2-2-laboratory study in urinary tract cancers
2-3- laboratory study in urinary tract disease
 
3-Complementary & alternative medicine in kidney & Urinary tract disease
 
3-1-laboratory study in herbal drugs effects (such as turmeric) in Renal function
3-2-Herbal drugs effects in Renal failure symptoms-
 

 
مركز تحقيقات کلیوی شیراز
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز، خیابان ملاصدرا ، خیابان خلیلی ، برج پژوهشی محمد رسول الله ، طبقه ششم، واحد پنج
تلفن: 6281563-0713
فكس: 6281563-0713
پست الکترونیک: snurc@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش هاآیین نامه ها و فرم ها  
نرم افزارها     
تازه های سایت 
  پژوهشیار