مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در تاریخ 17 اردیبهشت ماه سال 1385 مورد تأیید و تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت. در حال حاضر این مرکز دارای 14 نفر هئیت علمی و یک نفر پزشک عمومی می باشد.

Feature Slides

قابل توجه اساتید محترم هیأت علمی1392-8-14

طبق نامه معاونت محترم پژوهشی دانشگاه جهت واریز هزینه طرحها به حساب اساتید لطف کنید حساب جدیدی در بانک ملت جدا از حساب حقوقی خویش افتتاح نمایید و مشخصات آن را به سرکار خانم همت تحویل دهید