مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در تاریخ 17 اردیبهشت ماه سال 1385 مورد تأیید و تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت. در حال حاضر این مرکز دارای 14 نفر هئیت علمی و یک نفر پزشک عمومی می باشد.

Feature Slides

aa hemmat

1393-3-12