اعضای هیئت علمی

نام و نام خانوادگی
دکتر جمشید روزبه
سمت
رئیس مرکز و عضو هیئت موسس
نشانی الکترونیکی
roozbeh j @ hotmail.com
 
نام و نام خانوادگی
دکتر سیمین ترابی نژاد
سمت
عضو هیئت مؤسس
نشانی الکترونیکی
torabins@yahoo.com
 
 
نام و نام خانوادگی
دکتر سعید شاکری
سمت
عضو هیئت مؤسس
نشانی الکترونیکی
 shakeris@sums.ac.ir
 
 
نام و نام خانوادگی
دکتر علی درخشان
سمت
عضو هیئت مؤسس
نشانی الکترونیکی
 derakhsh@sums.ac.ir
 
 
نام و نام خانوادگی
دکتر محمد حسین فلاح زاده
سمت
عضو هیئت مؤسس
نشانی الکترونیکی
fallahzh@sums.ac.ir
 
 
نام و نام خانوادگی
دکتر مهرداد عسکریان
سمت
عضو هیئت مؤسس
نشانی الکترونیکی
askariam@sums.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مركز تحقيقات کلیوی شیراز
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز، خیابان ملاصدرا ، خیابان خلیلی ، برج پژوهشی محمد رسول الله ، طبقه ششم، واحد پنج
تلفن: 6281563-0713
فكس: 6281563-0713
پست الکترونیک: snurc@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش هاآیین نامه ها و فرم ها  
نرم افزارها     
تازه های سایت 
  پژوهشیار