طرح های پژوهشی

 -1
بررسی ارتباط بین سطح HBAsg آنتی بادی وسطح سرمی روی دربیماران همودیالیز شیراز
-2
بررسی شاخص های تغذیه ای و التهابی در بیماران همودیالیزی شیراز سال1384
-3
تأثیر استیل سیتئین درکاهش دفع پروتئین ادراری در بیماران دیابتیک نوع ll با overt protein urea   مراجعه کننده به درمانگاه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز
-4
بررسی سطح آنتی ضد کزاز در سرم بیماران همودیالیز مزمن
-5
بررسی اثر تجویز کاپتوپریل و ترکیب پنتوکسی فیلین با کاپتوپریل در کاهش پروتئنیوری بیماران دیابتیک تایپ II
-6
بررسی اثر تجویز ویتامین E , C و ترکیب آنها در سطح هموگلوبین و هماتوکریت بیماران همودیالزی
-7
مقایسه فشار خون ، Hcb ، چربی خون ، کلسیم ، فسفر و هورمون پاراتیروئید در بیماران دیالیز مداوم سرپایی و بیماران همودیالیز
-8
بررسی موتاسیونهای ژن NPHs2 (پودوسین) در کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک
-9
بررسی سطح سرمی و ادراری آدپیونکتین در حملات بیماری SLE
 -10
بررسی اهمیت تشخیصی مارکرهای سلولی AMACR و P63 
-11
آنالیز پودوسیتوپاتی توسط ایمونوهیستوشیمی ازرین در اطفال مبتلا به سندروم نفروتیک
-12
تشکیل مرکز بانک اطلاعاتی و بررسی شاخص های اپیدمیولوژیک کلینیکال و دارویی مربوط به بیماران تحت دیالیز مراجعه کننده
-13
بررسی ارتباط میان شدت عملکرد جنسی با سطح HbA1c در بیماران بالغ دیابتیک
-14
بررسی تأثیر داروی Simvastatin بر روی تیتر Panel reactive anti body در بیماران حساس شده دیالیزی
-15
بررسی ارتباط سطح VE-cadherin با سرطان پروستات
-16
بررسی اثر هپارین معمولی در مقابل هپارین LMW بر لیپیدها در بیماران همودیالیزی
-17
Effect of zinc supplemention on TG , Cholestrol , LDL . HLD level in zinc- deficient hemodialysis patients
-18
اندازه گیری GF , Mcp در ادراربیماران با SLE
-19
بررسی علل نارسایی مزمن کلیه و عوامل مرتبط با آن در بیماران هودیالیزی مراکز همودیالیز استان فارس در سال 1386
-20
تشکیل مرکز بانک اطلاعاتی و بررسی شاخص های اپیدمیولوژیک کلینیکال و دارویی مربوط به بیماران تحت دیالیز مراجعه کننده به مراکز درمانگاه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز سالهای 1386 و 1387
-21
برپایی مرکز ثبت بیماران کلیوی برای ارجاع و پیدا کردن زود هنگام جهت جلوگیری از نارسایی پیشرفته کلیه در استان فارس
-22
بررسی تغییرات منیزیوم در طول همودیالیز و ارتباط آن با کاهش فشار خون در بیماران همودیالیزی مرکز دیالیز صحرایی شیراز سال 1386
-23
Effect of Cloxacillin as Antibiotic lock technique in Prevention of Catheter Associated Infection in Hemodialysis patients of shiraz Hemodialysis centers ( Nemazi & sahraee ) in 1386 - 1387
-24
بررسی تاثیر ال - کارنیتین خوراکی بر مارکرهای التهابی سرم در بیماران تحت همودیالیز منظم در مراکز دیالیز دانشگاه علوم پزشکی شیراز - 1386
-25
بررسی تغییرات آلبومین در طول همودیالیز و ارتباط آن با کاهش فشار خون در بیماران همودیالیز مرکزی دیالیز صحرایی شیراز - 1386
-26
بررسی کفایت دیالیزوعوامل موثربر آن، در بیماران دچار نارسایی مزمن کلیه استان فارس سال 1386
-27
بررسی شیوع هیپرکلسیوری و هیپرکلسمی در بیماران مبتلا به شکستگی استخوان بستری در بیمارستان نمازی که تحت درمان تراکشن و بی حرکتی قرار می گیرند.
-28
Comparing the Effects of unfractionated heparin versus low-molecular-weight heparin on plasma concentration of C-reactive protein in hemodialysis patients
-29
اثر تجویز ویتامین E, C درکاهش عوارض سندرم پاهای بی قرار
-30
تعیین ارزش اندازه گیری IL8 , IL6 ادرار در تشخیص رفلاکس وزیکویورترال اولیه در کودکان
-31
بررسی شیوع ناتوانی جنسی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به درمانگاه های دانشگاهی استان فارس سال 1386
-32
The prevalence of chronic kidney disease among adult Population of Fars province in 2007
-33
اهمیت تشخیص پدوسیت های کلیوی و ادراری در بیماران دارای گلو مرولونفریت فعال و غیر فعال
-34
بررسی سطح سرمی آلومینیوم در بیماران همودیالیز بیمارستان استاد مطهری جهرم سال 1386
-35
Can Cardiac Resynchronization Therapy (CRT) improve creatinine clearance in patients with dilated cardiomyopathy ? 
-36
Is a baseline GFR an independent predictor of short-term outcome in patients with dilated cardiomyopathy requiring cardiac resynchronization therapy (CRT) ?
-37
مقایسه سطح خونی سلنیوم و روی بیماران همودیالیز و دیالیز صفاقی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 1386
-38
مقایسه اثر Acetazolamide و بیکربنات سدیم در جلوگیری از نفروپاتی ناشی از ماده حاجب در بیماران تحت آنژیوگرافی کرونر در بیمارستان کوثر سال 1386
-39
بررسی شیوع چاقی در دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان شیراز و همبستگی آن با پرفشاری خون سال 1386-1387
-40
Inflammatory cytokines , CRP , Lipids and Homocysteine in patients with preeclampsia
-41
بررسی تاثیر زردچوبه بر سطح سرمی و ادراری TGF-B , IL8 , TNFα در بیماران نفروپاتی دیابت نوع 2 و ارتباط آن با عملکرد کلیه و دفع روزانه پروتئین
42
بررسی تاثیر ویتامین E,C در کاهش اسکار کلیه ناشی از پیلونفریت در موش صحرایی
-43
Blood Rheology (Viscosity) in Preeclampsia : Effect of Delivery or Termination
-44
بررسی سطح آنتی بادی ضد دیفتری در سرم بیماران تحت هودیالیز و مقایسه پاسخ آن به Diphtheria Placebo , booster vaccine یا Ievamisole , Diptheria boostervaccine شیراز - سال 1386
-45
مقایسه سطح آنتی بادی ضد کزاز در سرم بیماران تحت همودیالیز پس از تزریق Tetanus placebo , booster vaccine با Ievamisole , Tetanus booster vaccine شیراز - سال 1386
-46
اثر simvastatin بر فاکتورهای التهابی و بهبود و GFR در بیماران CRF
-47
تاثیر مکمل روی بر سطح سرمی هموسیستین در بیماران همودیالیزی دچار کمبود روی در مراکز دیالیز دانشگاه شیراز 1386
-48
مطالعه متیلاسیون ژن های E-cad herin واینتگرین 4α در سرطان پروستات انسانی
-49
بررسی مقایسه ارتباط بین منیزیم و هورمون پاراتیروئید در بیماران همودیالیز و دیالیز صفاقی
-50
prognostic Significance of Osteopontinin inprostatic Carcinema and PIN
-51
prognostic Significance of ALCAM/CD 166 Expression in prostatic carcinoma
-52
بررسی اثر زردچوبه بر شاخص التهابی hs-CRP در سرم بیماران تحت همودیالیز منظم در دیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 1387
-53
بررسی فراوانی خارش پوست و عوامل مرتبط با آن در بیماران همو دیالیزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 1387
-54
بررسی یافته های اکوکاردیوگرافی در بیماران با نارسائی پیشرفته کلیه در دانشکده علوم پزشکی شیراز سال 88-1387
-55
مطالعه رویشگاه های طبیعی گیان قره قاط، بررسی و تعیین بهترین روش کاشت و تکثیر آن در ایستگاه تحقیقاتی استهبان فارس
-56
بررسی همبستگی بین سطح zinc سرم با سطح آنتی بادی ضد کزاز در سرم بیماران تحت همودیالیز - سال 1386 شیراز
-57
Evaluation of prevalence of acute complications of renal biopsy in nemazi hospital in 2008 (1378)
-58
بررسی فراوانی خارش پوست و عوامل مرتبط با آن در بیماران همو دیالیزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 1387
-59
بررسی تاثیر گیاهان دارویی در درمان سنگ کلیوی تجربی در موش صحرایی
-60
Pediatric Renal Transplantation Outcome in Shiraz Transplantation Center
-61
ارزیابی وضعیت کمپلکس سوء تغذیه - التهاب در بیماران تحت همودیالیز بیمارستان نمازی شیراز قبل و بعد از مداخله تغذیه ای
-62
بررسی توانایی جنسی و عوامل با آن در بیماران همودیالیزی مرکز دیالیز صحرائی دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 1387
-63
مقایسه میزان استقرار Oxalobacter Formigenesis ( Colonization )    در دستگاه گوارش بیماران مبتلا به سنگهای ادراری کلسیم اکزالات با افراد نرمال - شیراز سال 1385
-64
تشخیص و جدا سازی سلول های بنیادی چند توان از کلیه موش صحرائی در دوران جنینی و بلوغ
-65
بررسی ارتباط سطح پلاسمایی Ghrelin , Leptin یا SGA) Subjective global assessment در بیماران همودیالیز -شیراز -1387
-66
Comparisoin of blood pressure, hemoglobin, lipid profile, calcium, phosphorus and parathyroid hormoe in continuous ambalatory peritoneal dialysis (CAPD) - and hemodialysis (HD) - patients
-67
بررسی شیوع بیماری های مزمن کلیوی در بالغین استان فارس سال 1386
-68
پیدا کردن زود هنگام زود هنگام بیماران جهت جلوگیری از نارسایی پیشرفته کلیه بررسی بیماران کلیو ی ارجاع شده به کلینیک CKD
-69
بیماریابی زودهنگام بيماران كليوي كودكان و ارجاع ایشان جهت جلوگيري ازنارسايي پيشرفته كليوی در استان فارس           
-70
ارزیابی ضخامت Intimamedia در عروق کاروتید به عنوان علامت زود رس اترواسکلروز و عوامل مرتبط با ان در بیماران پیوند کلیه بیمارستان نمازی شیراز 1386-1387
-71
بررسي سطحIL6,IL2, TNf دردهنده های مرگ مغزی و ارتباط آن با عملكرد كليه پيوندی در بيماران گيرنده پيوند بيمارستان نمازی
-72
بررسی اثر زردچوبه بر میزان چربی های خون بیماران مبتلا به نفریت لوپوس فعال
-73
بررسی اثر رزدچوبه بر فعالیت بیماری در بیماران مبتلا به نفریت لوپوسی مقاوم به درمان
-74
بررسی اثر زردچوبه بر فعالیت بیماری لوپوس منتشر در بیماران مبتلا به نفریت لوپوس فعال
-75
بررسی وضعیت بهداشت دهان و دندان بیماران دیالیزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 1387
-76
طراحی و ثبت بانك اطلاعاتی طرح های تحقيقاتی مركز تحقيقات كليوی شيراز
-77
measurement of mRNa transcript Foxp3 and il - 2 genes in peripheral blood of patients with CRF
-78
بررسی ارتباط پلی مورفيسم ACE gene يا هيپرتروفی بطن چپ در بيماران - با نارسائی پيشرفته كليوی در دانشگاه علوم پزشكی شيراز در سال 1387
-79
جداسازی و آناليز كاربرد سلول های بنيادی چند توان بافت چربی اطراف كليه و مقايسه ی آن با سلول های زير پوست در انسان
-80
بررسی يافته های اندسكوپي دستگاه گوارش فوقانی بيماران مبتلا به نارسايی مزمن پيشرفته كليوی کاندید پیوند کلیه در دانشکده علوم پزشکی شیراز در طوی ده سال اخیر
-81
بررسی اثر استفاده از دستگاه ويبراتور ايجاد كننده انگيزش جنسی در زنان بر افزايش حس برانگيختگی جنسی و حالت نيمه ارگاسم در زنان 20 تا 40 ساله
-82
تاثير AcE inhibitor در مقايسه با آسپرين و ديپير يدامول بر روی پروتئينوری در بيماران diabetic nephrathy type
-83
درمان اندوسكوپيك رفلاكس مثانه به حالب با كمك مهندسی بافت Tissue Engineered Endosepic Management of vesicoureal Reflux;o…….
-84
بررسي اثر سيلي مارين برجلوگيری از پيشرفت نفروپاتی ديابتی در بيماران ديابت تيپ II
-85
مقايسه بقای 1و3 ساله پيوند اول و دوم كليه در بيمارستان نمازی شيراز 1385-88
-86
بررسی وجود ارتباط بين چند شكلی ژن های ATJR,ACE1, AGT و ابتلا به فشار خون به عنوان يك عارضه در بيماران با كيست ساده كليوی
-87
مقايسه اثرات داروی سيلی مارين و ويتامين E بر فاكتورهای اكسيدايتواسترس در بيماران همودياليزی
-88
تعيين ميزان نسخه های ترنسكريپتسف ژن های SOXP3 و IL-2 در خون محيطی بيمارانی كه احتياج به همودياليز دارند با استفاده از روش Real time PCR
-89
شیوع سنگ های ادراری براساس آنالیز سنگ در بیماران مراجعه کننده به کلینیک اورولوزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 87-86
-90
بررسی میزان بروز نفروپاتی مرتبط با ویروس BK با استفاده از روش real time در نمونه های پلاسما و ادرار گیرنده های پیوند کلیه
-91
اهمیت تشخیص پدوسیت های ادراری در بیماران دارای گلو مرولونفریت فعال و غیر فعال
-92
بررسی فراوانی و مقاومت میکرو ارگانیسم های عامل عفونت های مرتبط با کاتر وریدی دربیماران همودیالیزی
-93
بررسی عملکرد تیروئید در بیماران همودیالیزی مزمن در مراکز دانشگاهی شیراز در سال 1389-1388
-94
مقايسه پاسخ آنتی بادی ضد آنفولانزا پس از واكسيناسيون به روش داخل عضلانی با دوز استاندارد و داخل جلدی با نصف دوز در بيماران تحت همودياليز مزمن شهر شيراز در سال 1388
-95
بررسی تاثير استفاده از ويتامين c خوراكس بر تغييرات آنزيمی مرتبط با استرس اكسيداتيو در بيماران دياليزی
-96
شیوع نارسایی حاد کلیه وابسته به بارداری در آسیا : مرور سیستماتیک
-97
بررسی فراوانی سرطان های دستگاه ادراری تحتانی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز از سال 1388 -1394
-98
تحلیل، تفسیر و مقايسه رضايتمندي بيماران كليوي مرحله انتهايي از درمان همودياليز و دياليز صفاقي: از ديد خود بيماران با تاكيد بر عوارض و مشكلات ايجاد شده در طي درمان
-99
گزارش دو مورد بیمار مبتلا به بیماری Schimke immune osseous dysplasia
-100
بررسی شیوع بیماری مزمن کلیه در منطقه خاورمیانه -مرور سیستمی و متاآنالیزتاثير استفاده از ويتامين c خوراكس بر تغييرات آنزيمی مرتبط با استرس اكسيداتيو در بيماران دياليزی
-101
بررسی فراوانی سرطان کلیه و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه علوم پزشکی شیراز از سال 1388 تا کنون
-102
بررسی اثر آلوپورینول و هیدروکلروتیازید به همراه رژیم غذایی کم نمک و کم گوشت و مصرف مایعات زیاد در سنگهای کلیوی ایدیوپاتیک به مدت یکسال در دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1392-1393
-103
تاثیر داروی اینداکشن Alentuzumab در مقایسه با Thymoglubinدربیماران پرخطر دریافت کننده پیوند کلیه دربیمارستان نمازی شیرازازتیرماه1388تاتیرماه1391
-104
بررسیمیزان شیوع تجزیه مایع منی غیرطبیعی در بین مراجعین مرکز مشاوره ژنتیک
-105
بررسیارتباط بین سطح قند خون و بیماریهای مزمن کلیوی در بالغین استان فارس سال 1389
-106
بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت در مراجعه کنندگان به کلینک‏های دیابت شهرستان شیراز
-107
مقایسه ی اثر فورازمید به دنبال یک هفته استفاده از استازولامید و هیدرکلروتیازید با فورازمید و هیدرکلروتیازید در درمان ادم رفراکتوری
-108
بررسیکیفیت خواب و سنجش افسردگی در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه در بیمارستان‏های دولتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز- 1393
-109
Assessment the association between dialysis adequacy and uremic pruritus among hemodialysis patients in Shiraz
-110
مقایسه کیفیت زندگی بیماران همودیالیز و دیالیز صفاقی در بیمارستان‏های دولتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز- 1392
-111
بررسی تاثیر روزه داری بر برخی شاخص های آنتروپومتریک و و سلامت عمومی کارمندان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1392
-112
تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی منتخب بر سطح سرمی اینترلوکین 23 ، 17 و ترکیب بدن بیماران پیوند کلیه
-113
بررسی سطح سرمی روی و میزان پاسخهای التهابی در بیماران همودیالیزی بیمارستانهای اموزشی شیراز
 
 
 
مركز تحقيقات کلیوی شیراز
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز، خیابان ملاصدرا ، خیابان خلیلی ، برج پژوهشی محمد رسول الله ، طبقه ششم، واحد پنج
تلفن: 6281563-0713
فكس: 6281563-0713
پست الکترونیک: snurc@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش هاآیین نامه ها و فرم ها  
نرم افزارها     
تازه های سایت 
  پژوهشیار