پیوندهای مفید

پیوندهای مفید

پیوندهای مفید

 

1-پژوهشكده سلول هاي بنيادي و پزشكي ترميمي

ssci.sums.ac.ir

2-مركز تحقيقات آلرژي

arc.sums.ac.ir

3-مركز تحقيقات ايدز شيراز

sharc2.sums.ac.ir

4-مركز تحقيقات بيماريهاي استخوان و مفاصل

orthoresearch.sums.ac.ir

5-مركز تحقيقات بيماريهاي خود ايمني

adrc.sums.ac.ir

6-مركز تحقيقات بيهوشي و مراقبتهاي ويژه

 sacrc.sums.ac.ir

-7مركز تحقيقات علوم پايه در بيماريهاي عفوني

cobrid.sums.ac.ir

8-مركز تحقيقات پيوند و ترميم اعضاء 

strc.sums.ac.ir

9-مركز تحقيقات تروما

traumarc.sums.ac.ir

10-مركز تحقيقات جراحي هاي كم تهاجمي (لاپاراسكوپي)

 Irc.sums.ac.ir

11-مركز تحقيقات چشم پزشكي

psorc.sums.ac.ir

12-مركز تحقيقات روانپزشكي و علوم رفتاري

prc.sums.ac.ir

13-مركز تحقيقات فناوري ترانس ژينك

sctrc.sums.ac.ir

14-مركز تحقيقات سرطان شناسي

  icr.sums.ac.ir

15-مركز تحقيقات سلولي و مولكولي گراش

cmgrc.sums.ac.ir

16-مركز تحقيقات سوختگي

burners.suma.ac.ir

17-مركز تحقيقات شيمي دارويي و گياهي

mncrc.sums.ac.ir

18-مركز تحقيقات طب سنتي و تاريخ طب

 tim.sums.ac.ir

19-مركز تحقيقات علوم بهداشتي

  rchs.sums.ac.ir

20-مرکز تحقیقات علوم اعصاب

.sums.ac.ir Snrc

21-مرکز تحقیقات علوم پرتوی

ccrs.sums.ac.ir

22-مرکز تحقیقات علوم دارویی

Pharmacy .sums.ac.ir

23-مرکز تحقیقات علوم حرکتی

chmsr.sums.ac.ir

24-مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم

nhemrc.sums.ac.ir

25-مرکز تحقیقات قلب و عروق شیراز

crc.sums.ac.ir

26-مرکز تحقیقات کولورکتال

crrc.sums.ac.ir

27-مرکز تحقیقات گوارش و کبد

gehrc.sums.ac.ir

28-مرکز تحقیقات فراوری گیاهان دارویی

medplants.sums.ac.ir

29-مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی

alborzicmrc.sums.ac.ir

30-مرکز تحقیقات هماتولوژی

hematology.sums.ac.ir

31-مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی

stereology .sums.ac.ir

 

 
مركز تحقيقات کلیوی شیراز
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز، خیابان ملاصدرا ، خیابان خلیلی ، برج پژوهشی محمد رسول الله ، طبقه ششم، واحد پنج
تلفن: 6281563-0713
فكس: 6281563-0713
پست الکترونیک: snurc@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش هاآیین نامه ها و فرم ها  
نرم افزارها     
تازه های سایت 
  پژوهشیار